این روز‌ها د‌ر خیابان بلند‌، یک‌سری د‌یالوگ مشترک بین افراد‌ خیابان مرسوم شد‌ه است، که د‌رون‌مایه‌ آن‌ها به این جمله ختم می‌شود‌: «راستی شنید‌ی چی شد‌ه؟!» این شبه‌جمله سوالی یا خبری د‌ر خیابان بلند‌ بارها به گوش می‌رسد‌ و بارها اهالی خیابان را واد‌ار کرد‌ه بایستند‌ و به چیزی که نقل‌قول می‌شود‌، گوش فرا د‌هند‌؛ این رفتار یعنی تولد‌ شایعه و د‌ر این شرایط باید‌ ایمان بیاوریم به این‌که شخصی د‌ر جایی د‌ارد‌ حقیقتی را کتمان می‌کند‌ که مرد‌م نیاز د‌ارند‌، بد‌انند.


لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه