افزایش میزان کشته‌هاى تصادفات جاده‌اى آنقدر افزایش پیدا کرده که نگران‌کننده است، افزایش سطح ایمنى خودروها یکى از عمده‌ترین موضوعاتى است که مى‌تواند در کاهش این آمار نقش ‌بسزایى داشته باشد.
ایمنى خودروها از نظر فنى به دو بخش ایمنى فعال و غیرفعال تقسیم مى‌شود؛ کمربند و کلاه ایمنى از زمره این نوع تجهیزات به شمار مى‌رود.کمربند و کلاه‌ایمنى به عنوان یکى از مهم‌ترین وسایل ایمنى به صورت غیرفعال وجود دارند و فعال شدن این عامل ایمنى مى‌تواند به شکل چشمگیرى آمار کشته‌ها را کاهش دهد. این مسئله سبب شد تا بسیارى از کشورهاى جهان قوانین سختگیرانه مربوط به بستن کمربند ایمنى وضع کنند. این قوانین الزام‌آور باعث شده تا نرخ بستن کمربند ایمنى از 20 تا 25 درصد به رقمى در حدود 60 تا 90 درصد برسد. در دانش تروما (درمان آسیب‌هاى وارده از خارج به بدن) دلیل اصلى جراحات غیرعمدی، تصادفات جاده‌ای، مسمومیت، غرق‌شدن، سقوط و سوختگى است، در این بین در کشور ما سهم بیشتر مربوط به تصادفات جاده‌اى است و کمربند ایمنی، یکى از ابزارهاى مهم در پیشگیرى از این دست آسیب‌هاى جسمانى به شمار مى‌رود.
در این فرصت سعى شده با تمرکز بر نقش تاثیر کمربند ایمنى در پیشگیرى از آسیب‌هاى غیرعمدى تروما، میزان پیشگیرى را در تصادفات بررسى شود. در گزارش ارائه‌شده از سوى علیرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه و فرمانده سابق پلیس راه کشور که نمونه آمارى تصادفات جاده‌اى رخ داده در کشور ایران به اندازه 343 هزار و 82فقره از تصادفات جاده‌اى سال 1385 را بررسى کرده است، اطلاعات جالبى به دست مى‌آید؛ لازم به ذکر است که روش نمونه‏گیرى پژوهش، نمونه‏گیرى خودانتخابى است. براى گردآورى اطلاعات از منابع را داده‌هاى کام 114» که دادگان تصادفات جاده‌اى محسوب مى‌شود، استفاده شده است. یافته‌هاى تحقیقی نشان دادند که نسبت استفاده از کمربند ایمنى در بین رانندگان و سرنشینان متفاوت است. این نسبت در بین رانندگان 81 تا 91 درصد و در بین سرنشینان خودرو 34 تا 44 درصد است. 95درصد از کسانى که از کلاه و کمربند ایمنى استفاده کرده‌اند، صدمه ندیده‌اند این در حالى است که 37درصد از کسانى که از کلاه و کمربند ایمنى استفاده نکرده‌اند، هنگام تصادف مصدوم شده‌اند. به‌طور کلى کمربند ایمنى توانسته تا حدودى باعث کاهش 18 درصدى مصدومیت افراد شود. از بین کسانى که کمربند ایمنى بسته‌اند تنها دو درصد از ناحیه سر و گردن دچار آسیب شده‌اند و در صورتى که بدانیم دچار مجروحیت شده‌اند 54درصد احتمال آسیب از ناحیه سر و گردن است. این در حالى است که از بین کسانى که کمربند ایمنى نبسته‌اند حدود 30 درصد از ناحیه سر و گردن دچار آسیب شده‌اند و در صورتى که بدانیم دچار مجروحیت شده‌اند 82 درصد احتمال آسیب از ناحیه سر و گردن است.
علاوه بر این بررسى‌ها نشان مى‌دهد کمربند ایمنى به‌طور معنا‌دار در پیشگیرى از آسیب‌هاى جسمى هنگام سوانح رانندگى تأثیرگذار باشد. رابطه معنا‌دارى (سطح اطمینان 95درصد) بین استفاده از کلاه و کمربند ایمنى و بیشترین قسمت آسیب‌دیده، وجود دارد. با توجه به احتمال 2/4 درصدى فوت سرنشینانى که کمربند ایمنى یا کلاه ایمنى نبسته‌اند و احتمال 5/0درصدى فوت سرنشینانى که کمربند ایمنى یا کلاه ایمنى بسته‌اند، ریسک نبستن کمربند ایمنى برابر 4/8است. از این‌رو به نظر مى‌رسد که بستن کمربند ایمنى فراتر از رعایت قانون یا ترس از جریمه‌شدن باید در خانواده‌ها به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود.

 

لینک مطلب در روزنامه خورشید

********
پی‌نوشت: در خصوص این مطلب خواننده‌ی محترم باید در نظر داشته باشد که برای یک روزنامه اصولگرا نوشته شد