«فلسفه بیرون از جهان وجود ندارد. از آن‌جایی که هر فلسفه‌ای جوهر عقلانی زمان خود است، زمانی باید برسد که فلسفه نه تنها در باطن توسط مضمونی که دارد، بلکه به همان صورت به طور بیرونی از طریق شکل ظاهری خود، در تماس و واکنش [جدی] با جهان واقعی زمان‌اش قرار بگیرد».
این متن از «کارل مارکس» اگر نه تمام حق مطلب که بسیاری از آن چیزی را که جایگاه و نیاز امروز به فلسفه است را بیان می‌کند؛ فقط یک سئوال باقی می‌ماند «آیا امروز وقت آن رسیده که جایگاه فلسفه را به او بازگردانیم؟»

کتابخانه مجلس شورای اسلامی