دومین یادداشت در مورد جامعه شناختی نهضت عاشورا به بررسی معیارهای تشخیص حق و باطل اختصاص داشت.