هر کدام از ما انسان ها برای خودمان حصاری دست و پا کرده ایم، نه به منظور پنهان شدن بلکه برای پناه بردن. هر زمان که دنیای پیرامون فشار می آورد و دیگر مجالی برای ماندن نباشد پناه می بریم به حصار خودمان.