نیروى انتظامى طرحى به نام پلیس کودک را در دستور کار خود قرار داده، طرحى مثل شیر بى یال و اشکم و کوپال. در همین خصوص یادداشتى نوشتم.