در جامعه ی امروز ایران مشکلی پیش آمده که در تمام ارکان جامعه رسوخ کرده است، چیزی به نام فرهنگ موتورسواری، این مشکلی است که سبب شد یادداشتی نوشتم در این خصوص.
اما متاسفانه معلوم نیست چرا در روزنامه خورشید حذف شد.