خبر بسیار تکان‌دهنده بود، سازمان محیط زیست دستور قطع 18 میلیون اصله درخت بلوط زاگرس را صادر کرد.

در همین رابطه برای هفته‌نامه نقد حال  گزارشی نوشتم، گزارشی با چشم گریان و دستی لرزان.