روز حمایت از معلولان و نابینایان است؛ درست‌تر که نگاه کنى یک دسته از معلولان در پایین‌ترین حد حمایت قرار دارند و آنها معلولان ذهنى‌اند.
به همین دلیل یادداشتی نوشتم در خصوص بررسى وضعیت این بخش از جامعه.