رفتن از جایی به جای دیگر یا چیزی که از آن به عنوان «مهاجرت» نام می‌برند، پدیده ای است که گاه نیاز می‌شود و گاه توصیه. اما همین پدیده گاه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و عاطفی را رقم می‌زند. یادداشتی در این خصوص نوشته‌ام.