کمبود شادی در جامعه سبب می‌شود حرکت مردم به سوی افسردگی و غم شده و به عنوان یکى از لایه‌هاى زیرین آسیب‌هاى اجتماعى باعث بروز بحران های شخصیتی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود
از این رو در یادداشتی به بررسی ضرورت وجود الگوی مناسب برای شادی پرداخته‌ام.