خبری آمد که اعتیاد در بین کودکان کار و کودکان خیابانی به شدت در حال گسترش است، یادداشت‌واره‌ای در این خصوص نوشتم.