نهضت عاشورا یک واقعه یا حادثه نیست، بلکه باید آن را به عنوان یک جریان بررسی کرد که هنوز تبعات آن در جامعه جاری است.
در چهار یادداشت به بررسی جامعه‌شناختی نهضت عاشورا پرداخته ام که به ترتیب از امروز تا پنج‌شنبه چاپ می‌شود.