فکر می‌کنم بهتر است به جای «مصرف‌گرایی» عبارت «خرید بیش از نیاز» را جایگزین کنیم، موضوع یادداشت امروز در ادامه یادداشت دیروز بررسی «خرید بیش از نیاز» به عنوان یکی از لایه‌های زیرین آسیب‌های اجتماعی است.
البته باور کنید من می‌دانم آسیب‌شناسی با آسیب‌شناختی فرق دارد، اما اینکه چرا برای یک موضوع آسیب‌شناختی، تیتر آسیب‌شناسی را به کار برده‌اند باید یقه کس دیگری را بگیرید.