لزوم خواندن مطالعه بر کسی پوشیده نیست، بیایید در هر روز زمانی را به این امر اختصاص داده و تجربیات خود را با #قرار_مطالعه در فضاهای مجازی که در آن عضو هستیم منتشر کنیم.

این اتفاق حتی اگر کوچک هم باشد، شاید جرقه کوچکی باشد برای رسیدن به این موضوع که مطالعه جای خود را در جامعه ایرانی باز کند.


لینک دعوت #قرار_مطالعه در تویتر