این آغاز راه من است؛
راهی که باید طی کنم را مشخص کرده‌ام؛
آن را دنبال خواهم کرد
و هیچ چیز نمی‌تواند
مرا از طی کردن آن بازدارد.

جناب ایمانوئل کانت