هرچند نان مانده‌یِ زندان‌مان یکی‌ست
بیگانه با همیم ونگهبان‌مان یکی ست

اگر عکس باز نمی‌شود، اینجا کلیک کنید.