«بنا بر تقویم مایاها ٢١ دسامبر ٢٠١٢ زندگی روی زمین به پایان می رسد.»
بنا بر این روایت پنج روز دیگر جهان به پایان می رسد. من هم مثل  خیلی افراد دیگر به این اعتقادی ندارم. اما دوست دارم فکر کنم اگر تنها پنج روز دیگر برای زندگی فرصت داشتیم چه کارهایی می کردیم؟