گفتار دکارت

بالاخره نسخه صفر (نسخه آزمایشی) جلد اول «گفتار دکارت» چاپ شد.
البته تا زمانى که تبدیل به یک کتاب کامل شود، راه زیادى مانده؛ اما دیگر مى‌توان گفت که کار از صورت نظریه و طرح عبور کرده و به صورت خروجى مکتوب درآمده است.
انجام هر کارى مطابق برنامه و طرح پیش برود، به نتیجه‌ى آن بیشتر مى‌توان امید داشت، این نسخه ۴۰۰ صفحه‌اى که هنوز ارجاعات و اصلاحات زیادى نیاز دارد؛ اما اصول کلى کار را مشخص مى‌کند. این نسخه آزمایشى را «نسخه صفر» نام‌گذارى کردم و این یعنى کار به صورت رسمیى و مکتوب به نقطه آغاز کار -یا همان نقطه صفر- رسیده است.
عکس بالا طرح جلد کتاب است. امیدوارم باقى‌مانده‌ى کار هم بر طبق برنامه پیش برود.
در پست‌هاى بعدى در خصوص این کتاب بیشتر خواهم نوشت...