زندگی معنای عجیبی دارد، نه به باورهایش می توان باور داشت و نه به ایمان هایش، ایمان. زندگی بودنی است که باید بودن اش را بود و زیبایی اش را درک کرد. زندگی اگر چه گاهی سخت می شود، امّا همیشه زیباست و زیبایی تنها معنای حقیقی زندگی است.