در ابتدا تنها کلمه بود

کلمه خود خدا بود

کلمه نزد خدا بود

کلمه پایین آمد

کلمه نزد انسان آمد

کلمه انسان شد

انسان، تفکر آموخت

تفکر به زبان درآمد

زبان نوشتار شد

نوشته زیبایی گرفت

نوشته‌ی زیبا، شعر شد

شعر کلمه بود

کلمه نزد شعر آمد

کلمه بالا آمد

کلمه نزد خدا آمد

کلمه خود خدا شد

در انتها تنها کلمه ماند

 

****************************************

پی‌نوشت: جمعه و شنبه همیشه روزهایی هستند تکراری، تنها گاهی و گاهی تنها یک اتفاق این روزها را متفاوت می‌کند از تمام تکراری که در خود دارند و می‌آیند و می‌روند، برخی از این روزها می‌آیند و نمی‌روند. یکی از این روزهایی که هرگز نخواهد رفت این جمعه و شنبه که در خدمت دو دوست گرامی حضرت علیرضا راهب و مرحوم!!! سید احمد حسینی عزیز دو شاعر یزرگوار سفری به اصفهان داشتیم.