خیابان بلند اگر مثل بسیاری خیابان‌های امروزی ما پر از بانک‌های کوچک و بزرگ نباشد که دیگر با خیابان‌های طبیعی ما یکسان نیست؛ به همین دلیل این شماره خیابان بلند را به بررسی وضعیت بانک‌ها در یک خیابان بلند فرضی اختصاص دادم که بنابر همه شواهد با خیابان‌های طبیعی ما یکسان است.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه