نهضت عاشورا، یک جریان تاریخی در مسیر اسلام است، در سه یادداشت قبل سه مبحث «مرز میان عزت وذلت»، «معیارهای حق و باطل» و «جابه‌جایی الگو‌ها» بررسی شد و در این شماره نگاهی جامعه‌شناختی به «سلامت و فساد قدرت» و پیامی که از نهضت عاشورا در این خصوص به ما رسیده است، داریم.