زندگی این روزهای من آنقدر عجیب و غریب شده که مدام در ذهنم این شعر می‌گردد و زمزمه می‌کنم: «ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد/ من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار». چقدر این روزها روزگارم بد است.