امروز به صورت رسمی از روزنامه خورشید جدا شدم.
عدم ادامه همکاری با این نشریه هم دلایل شخصی داشت و هم دلایل حرفه‌ای. البته برای کسی که همیشه عادت کرده آزاد باشد و به چیزی و کسی تعلق نداشته باشد، این زیاد موضوع نگران کننده‌ای نیست.
اگر چه این خداحافظی از روزنامه خورشید است اما قطعا سلامی گرم است به روزنامه‌نگاری آزاد.

متن استعفا را در ادامه مطلب بخوانید.