سومین یادداشت جامعه‌شناختی نهضت عاشورا به بررسی جابه‌جایی الگوها در زمان امام حسین (ع) و همه زمان‌های بعد پرداخته است.