رانندگی یک فرهنگ در بطن اجتماع است، فرهنگی که هر چه باشد از اجتماع ناشی شده و بر آن تاثیر می گذارد.