مفاهیمی که در زیر شاخه بومی سازی علوم قرار می گیرند هم پیچیده است هم گنگ و گاه با هم اشتباه می شوند.
به همین دلیل در این یادداشت به بررسی این موضوع پرداخته ام. البته متن یادداشت چیزی بود که در ادامه می آید و به خیلی دلایل به چیزی تبدیل شد که در روزنامه چاپ شد.