پروسه بومی‌سازی علوم که چند سالی است زیاد درباره‌ی آن صحبت می‌شود؛ راه درازی در پیش دارد که باید برای رسیدن به آن تن به گذشتن از این مسی پر پیچ و خم داد.
به همین دلیل در دو یادداشت به بررسی شرایط این موضوع پرداخته
‌ام.