ایدز بیماری هولناکی است، این را باید پذیرفت؛ اما نمی توان از یافتن راهکار برای آن هم غافل شد.