امروز متوجه شدم که مصاحبه ای که با دکتر علی شاه حسینی در مورد فرهنگ داشتم در ویژه نامه روز شنبه شرق چاپ شده است. بحث فرهنگ ایرانی و سبک زندگی موضوعی است که به صورت خیلی جدی سعی می کنم آنرا دنبال کنم و در این خصوص چندین مصاحبه کرده ام که در روزنامه بهار یا شرق چاپ خواهد شد. این مصاحبه در صفحات 7 و 8 ویژه نامه شماره 1619 شنبه 19 اسفند ماه چاپ شده است.

لینک صفحات هفت و هشت ویژه نامه شرق