شکاف‌های اجتماعی یکی از مهمترین مشکلاتی است که جوامع امروز با آن دست به گریبانند.
به دلیل همین دلیل برای واکاوی این مسئله و بررسی مشکلات ناشی از آن در جامعه امروز ایران، مصاحبه‌ای با دکتر محمد امین قانعی‌راد انجام دادم که در ضمیمه‌ی روزنامه بهار صفحات 41 تا 44 چاپ شده است.

صفحه اول روزنامه بهار

صفحه اول، 41، 42، 43 و 44 ضمیمه بهار

لینک دائم مطلب در سایت روزنامه بهار