خرید یکی از نیازهای روزانه افراد یک جامعه است، اما زمانی که این خرید بیش از نیاز باشد و در اصطلاح پدیده‌ای به نام مصرف گرایی بروز می‌کند. در این خصوص یادداشتی برای روزنامه بهار نوشتم که در صفحه 9 امروز 9 اسفند چاپ شد.

البته چون مطلب من بود باز هم به نام ستون خیابان بلند چاپ شد، گرچه این یادداشت از قبیل یادداشت‌های خیابان بلند نیست.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار