خیابان بلند که چند شماره‌ای است در صفحات اجتماعی روزنامه بهار چاپ می‌شود، خیابانی فرضی است که ایده‌ی آن هم وام‌دار کتاب «خیابان یک‌طرفه» والتر بنیامین است، هم وام‌دار کتاب «جهان» رنه دکارت. بحث شرایط یک خیابان را از بنیامین گرفتم و اینکه خیابانی فرضی باشد که بنابر همه شواهد با خیابان‌های طبیعی ما یکسان باشد را از جناب دکارت.
این ستون را دوست دارم، شاید به دلیل آنکه سوژه آن خیابانی است که خودم ساخته‌ام.

شماره جدید را درباره فرهنگ موتورسواری نوشته‌ام که از خیابان به جای جای زندگی و سیاست ما رسوخ کرده است.

لینک صفحه در آرشیو روزنامه بهار

لینک PDF صفحه