جناب دکارت

امروز ۲۳ بهمن ماه برابر با ۱۱ فوریه سالروز درگذشت جناب دکارت است.

 نقل کرده‌اند که جناب دکارت با وجود تب شدید، در هنگام مرگ گفت: ab anima mea musti (به فرانسوی: mon partir ame; il faut)  یعنی: «روح من، باید رفت».
 البته کلرسیله این گفته‌ی جناب دکارت را چنین ثبت کرده است: «ای روح من، دیر زمانی است که در این‌جا اسیری؛ اکنون زمان آن فرا رسیده که از این زندان بیرون روی و قفس تن را رها کنی؛ باید با شادی و شجاعت این جدایی را تاب آوری؛ زیرا وقت رفتن است».