تاکسی‌ یکی دیگر از سوژه‌های خیابان بلند است، خیابانی فرضی که بنابر همه شواهد، با خیابان‌های طبیعی ما یکسان است.

لینک ستون در آرشیو روزنامه بهار