چه بپذیریم و چه نپذیریم، جامعه‌ی ما در حال گذار از سنت به مدرنیته است، جامعه باید بتواند فرهنگ خود را از این مقوله نجات دهد؛ برای رهایی از این مسئله، باید دانست که فرهنگ یک مقوله‌ی اجتماعی است و لازم می‌نماید که دید هنری را از فرهنگ برداریم.
به همین دلیل مصاحبه‌ای با دکتر افسر افشارنادری در این خصوص برای ویژه‌نامه یک‌شنبه‌های بهار انجام دادم و در کنارش هم از دو استاد میریت فرهنگی دیگر، نظراتشان را پرسیدم که به صورت یادداشت در صفحه‌ای دیگر چاپ شده است.

لینک صفحات چهار، پنج و هفت  ویژه‌نامه یک‌شنبه‌ها در آرشیو روزنامه بهار